Algemene Verhuis Voorwaarden

ALGEMEEN/DEFINITIES

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;
b. Harteveld Verhuizingen: de opdrachtnemer die beroepsmatig verhuizingen verzorgt;
c. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Harteveld Verhuizingen zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg;
d. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig zijn gebruikt;
e. inboedel: alle verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;
f. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

WERKINGSSFEER

Artikel 2
1. Deze Algemene Voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen en klein zakelijk binnen een gebouw, dan wel op consumentenverhuizingen en klein zakelijk waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, dan wel op consumentenverhuizingen en klein zakelijk waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van derden, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden, (huisuitzettingen) (Voor de Algemene Voorwaarden Huis Uitzetting neem contact met ons op.)

VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

Artikel 3
1. Harteveld Verhuizingen dient de verhuisafstand, het volume en, indien nodig, het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.
2. Harteveld Verhuizingen stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
3. Harteveld Verhuizingen wijst de klant erop dat, a. de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat Harteveld Verhuizingen wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 14 aangegeven bedrag; b. indien de klant het nodig acht, de klant zelf verantwoordelijk is voor een aanvullende verzekering.
4. Harteveld Verhuizingen stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
a. alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
b. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
c. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
d. andere zaken die voor Harteveld Verhuizingen van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Harteveld Verhuizingen deze gegevens kent.

GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN

Artikel 4
1. Als de klant aan Harteveld Verhuizingen gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Harteveld Verhuizingen inlichten over de aard van het gevaar dat deze voorwerpen of producten inhouden en Harteveld Verhuizingen in kennis te stellen van de te nemen voorzorgsmaatregelen
2. Harteveld Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waar opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. Harteveld Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waar opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

DOUANEFORMALITEITEN

Artikel 5
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren -verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:
a. Harteveld Verhuizingen dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
b. de klant dient aan Harteveld Verhuizingen de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

VERHUISPRIJS

Artikel 6
1. Als methode om de Verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen:
a. Een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid:
b. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, evenals de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven.
2. De Verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van Harteveld Verhuizingen, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
a. Het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
b. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; c. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc. Harteveld Verhuizingen mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist; d. de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
3. In de Verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Harteveld Verhuizingen andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door Harteveld Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan Harteveld Verhuizingen en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door Harteveld Verhuizingen zullen worden verricht.

SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 7
1. De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld; a. de door Harteveld Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, b. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW), c. het moment en de wijze van betaling, d. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, evenals een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing. Een tekstexemplaar van deze voorwaarden wordt bij de offerte gevoegd.
3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na offertedatum.
4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van Harteveld Verhuizingen te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht,
5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan Harteveld Verhuizingen ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft Harteveld Verhuizingen, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen,

BETALING

Artikel 8
1. De klant dient 25% van de totaal som uiterlijk twee weken voor de verhuisdatum te voldoen, de resterende 75% van de verhuisprijs kan voldaan worden op de dag van de verhuizing. De verhuissom kan voldaan worden op de volgende wijzen a. Op factuur, op basis van voorgaande condities. b. de resterende 75% pinnen op de dag van de verhuizer, mits dit vooraf is aangevraagd door de klant. c. Contant te betalen bij de aanbieding van de factuur van 75% en tegen overhandiging van een kwitantie door Harteveld Verhuizingen.
2. Indien Harteveld Verhuizingen bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8:1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat betaling aper factuur zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken, dient betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door Harteveld Verhuizingen in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt Harteveld Verhuizingen met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, evenals over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is.
6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

WIJZIGEN, ANNULEREN OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 9
1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen, De gewenste wijziging moet voor Harteveld Verhuizingen uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Harteveld Verhuizingen niet verstoren. De klant moet Harteveld Verhuizingen  bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst, indien de wijziging Harteveld Verhuizingen voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als Harteveld Verhuizingen door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet in overeenstemming met zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: a. nieuwe instructies vragen aan de klant, of b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.
3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is Harteveld Verhuizingen daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs, Bij annulering tot 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 25 procent van de resterende verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste 50 procent van de resterende verhuisprijs verschuldigd- De annulering geschiedt door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van Harteveld Verhuizingen eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.
4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Harteveld Verhuizingen de verhuizing niet op de afgesproken dag zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan Harteveld Verhuizingen worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient Harteveld Verhuizingen – behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 – deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

VERPLICHTINGEN VAN HARTEVELD VERHUIZINGEN

Artikel 10
1. Harteveld Verhuizingen is verplicht:
a. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
b. een begonnen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
2. Harteveld Verhuizingen die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HARTEVELD VERHUIZINGEN

Artikel 11
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Harteveld Verhuizingen aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen Is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. Harteveld Verhuizingen kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: a. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt; b. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt; c. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; d. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
3. Harteveld Verhuizingen die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;
b. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
c. de keuze door de klant – hoewel Harteveld Verhuizingen hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
d. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Harteveld Verhuizingen, indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
e. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals:
– lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen; – het afsterven van planten;
– het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Harteveld Verhuizingen heeft overhandigd. – het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur. Wanneer Harteveld Verhuizingen bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel) 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
4. Harteveld Verhuizingen is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Harteveld Verhuizingen gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Harteveld Verhuizingen is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

Artikel 12
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Harteveld Verhuizingen lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Harteveld Verhuizingen indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.
3. De klant zal Harteveld Verhuizingen op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval Harteveld Verhuizingen door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, – strafrechtelijke boetes daaronder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door Harteveld Verhuizingen, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

SCHADEMELDING

Artikel 13
1. a. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan Harteveld Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan Harteveld Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd:
b. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de verhuizing aan Harteveld Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan Harteveld Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder niet-direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd;
c. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b- van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan voor het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld.
2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na de verhuisdatum.
3. De schade-aangifte dient zo mogelijk schriftelijk te gebeuren.

SCHADEVERGOEDING

Artikel 14
1. De schadevergoeding die Harteveld Verhuizingen op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 100.000.-
2. Indien Harteveld Verhuizingen in een en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan een inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100.000.- per inboedel.
3. Voor zover Harteveld Verhuizingen aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;
b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:
1. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;
2. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij aflevering. alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
4. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Harteveld Verhuizingen overeen stemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
5. Harteveld Verhuizingen kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

GESCHILLEN

Artikel 15
1. Alle geschillen voortvloeiende uit verhuisovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht.

NAKOMINGSGARANTIE

Artikel 16
Alle verhuisovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht.